RSS akronimoak

RSS

RSS akronimoa da Sindikazio sinplea.

An XML edukia sindikatzeko eta partekatzeko markatze-zehaztapena. merkatariei eta argitaletxeei euren edukia automatikoki emateko eta sindikatzeko modua ematen die. Harpidedunek eguneratze automatikoak jasotzen dituzte eduki berriak argitaratzen diren bakoitzean.